logo-mobil

Kystsikringsprojekter​

I fremtiden vil styrken af storme efter al sandsynlighed tage til som følge af klimaforandringer, højere temperaturer og en generel stigende havvandstand. Mølbak Landinspektører A/S bistår kommuner og private lodsejere med kystsikringsprojekter, hvor vi bidrager gennem frivillige aftaler og ekspropriationer til at sikre de nødvendige arealer og rettigheder. Af aktuelle kystsikringsprojekter har vi Hyllingeriis, Solrød Strand, Jyllinge Nordmark og Den Blå Kant.

Kystsikringsprojektet ved Hyllingeriis omfatter sommerhusområdet, som ligger langs kysten mod Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune. I december 2013 blev området hårdt ramt af stormen Bodil, der medførte massive oversvømmelser af ejendomme og værdier liggende lavere end kote cirka +2 m DVR 90. Der er behov for at etablere et nyt dige således, at det samlede sommerhusområde fremover vil være beskyttet. Mølbak Landinspektører A/S sikrer rettighederne til anlæggelsen af diget ved ekspropriation samt sørger for tinglysning af servitutter til beskyttelse af diget.

Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring. Projektet består af en forstærket klitrække, en sluse ved Solrød Bæk samt usynlige diger og mobile digeløsninger. Mølbak Landinspektører A/S skal udfærdige og tinglyse servitutten, der skal sikre anlægget samt afholde borgermøder og sørge for underskrifter fra alle berørte lodsejere.​

I Jyllinge Nordmark ved udløbet af Værebro Å i Roskilde Fjord etableres et stormflodssikrings- og højvandsbeskyttelsesanlæg. Anlægget skal sikre, at tilstrømmende vand fra Roskilde Fjord og Værebro Å ikke oversvømmer det nærtliggende beboelsesområde. Læs mere om projektet her.

​​

Den Blå Kant er et kystbeskyttelsesprojekt af Søndre Havn i Svendborg Kommune. Projektet har til formål at forebygge fremtidige oversvømmelser samtidig med, at anlægget kan anvendes som en længe ønsket stiforbindelse over vandet mellem Havnepladsen og Gasværkskajen. I forbindelse med projektet samarbejder Svendborg Kommune med Mølbak Landinspektører. Mølbaks opgave har været at udfærdige servitutredegørelse samt et ArealBindingsKort, som viser placeringen af servitutterne i området på en dynamisk måde i Mapit fra Viamap. På den måde får kommunen et visuelt overblik over deres geografiske placering.

PROJEKTDETALJER

Kunde: Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune, Solrød Kommune og Svendborg Kommune

Periode: 2018 - Igangværende

Blandt vores ydelser:

  • Bistand og ydelser i forbindelse med forhandlinger og indgåelse af frivillige aftaler om etablering af de forskellige dele af anlægget
  • Bistand og ydelser i forbindelse med ekspropriation for de ejendomme, hvor det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler om etablering af anlægget på de berørte ejendomme
  • Udarbejdelse af servitutter til sikring af de enkelte dele af anlægget
  • Afsætninger af de projekterede anlæg og opmålinger af det udførte anlæg
  • Matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse