logo-mobil

​Exakta data i digital överblick

​Resultatet av Mobile Mapping är en komplett uppmätning av en vägsträcka, ett stadsområde eller en byggplats och en digital version av det uppmätta som ger dig en detaljerad överblick över området när du är tillbaks på kontoret. En digital överblick som gör det möjligt att hämta fram exakt de uppgifter och den information som ett projekt kräver på skärmen och snabbt och enkelt dela data med kolleger, kunder och övriga intressenter. Uppmätning med mobil mapping kan anpassas till de olika uppdragens noggrannhet, vilket betyder att du inte bara snabbt och effektivt får en digital överblick utan även data med en noggrannhet på mer än 1–2 cm som t.ex. kan utgöra underlag för situationsplaner och projektering.

ALLT SOM SYNS KAN MÄTAS

Vid insamling av data med Mobile Mapping samlas punktmolnsdata och bilder in simultant och det samlas in data om allt som är synligt för systemet – på så vis får du en 360 graders digital överblick. Denna kompletta datainsamling innebär att allt som syns kan registreras, mätas och synliggöras i ett punktmoln – även de data som först senare visar sig vara relevanta. Om en kommun t.ex. har beställt en digital överblick över manhålsluckor, men senare behöver en överblick över samtliga vägskyltar i det uppmätta området kan dessa data alltid plockas fram. Med andra ord: När uppmätningen väl har utförts är samtliga data tillgängliga och kan hämtas vid behov.

ETT UNIKT UNDERLAG FÖR KARTLÄGGNING OCH CAD-ARBETE

​​Modellering av punktmolnet för CAD-underlag sker med hjälp av automatiserade processer som ger en kartläggning av relevanta punkter, linjer, ytor och/eller objekt. Varje enskild mätpunkt i punktmolnet kan visas utifrån bl.a. intensitet (den reflekterade signalens styrka) och höjdskillnad eller så kan punkterna färgläggas utifrån tillhörande bilder. De olika presentationerna av punktmolnet ökar möjligheterna att tolka och utnyttja data. Ett syfte kan t.ex. vara att man vill klassificera punktmolnet. Klassificering av punktmolnet kan ske i olika nivåer beroende på vad man är ute efter. Kanske vill man endast behandla data för en vägsträcka. I så fall kan man med hjälp av klassificering ”sortera bort” de data som inte är knutna till vägen och därmed få fram exakt de data som är relevanta.​

​Data kan levereras i alla vanliga CAD- och GIS-format.

DATA FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL - ENDAST FANTASIN SÄTTER GRÄNSER

Data uppmätta med Mobile Mapping kan bl.a. användas för: 

  • Situationsplaner
  • Visualiseringar
  • Kartläggning av stads-, väg- och järnvägsinventarier
  • Tillståndsregistrering/inventering av vägar
  • Terrängmodeller och höjdkurvor
  • Normalsektioner för fria rummet
  • Tvärsektioner
  • 3D-visare online med 360-gradersbilder och ortofoto.

ALLA DATA ANONYMISERAS

Alla bilder tas som oläsliga filer och anonymiseras vid uppackning med ett speciellt anonymiseringsprogram. Det innebär att ansikten, registreringsskyltar och alla uppgifter som kan härledas till personer döljs. Data levereras därmed i enlighet med dataskyddsförordningen och gällande lagstiftning om informationssäkerhet.​

​Exempel på punktmoln färgat som intensitet

​Exempel på klassificering av vägsträcka